Svetlana A. Paunović

Milan Lukić
Dr Svetlana A. Paunović
Naučni savetnik

Datum rođenja: 07. 01. 1956.

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za zaštitu voćaka i sertifikaciju sadnog materijala

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Znanje jezika: Engleski jezik

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor biotehničkih nauka (oblast agronomskih nauka). Univerzitet u Beogradu - Polјoprivredni fakultet, 1996.

Magistar fitopatologije (bilјna virusologija). Univerzitet u Beogradu - Polјoprivredni fakultet, 1990.

Diplomirani biolog. Univerzitet u Beogradu - Prirodno-matematički fakultet, grupa Molekularna biologija i fiziologija, 1979.

Gimnazija, prirodno-matematički smer, Čačak, 1974.

Istraživačka interesovanja


Fitopatologija, biljna virusologija - detekcija, biologija, epidemiologija i rasprostranjenost virusa, viroida i fitoplazmi voćaka.

Karakterizacija virusa i sojeva/genetičkih varijanata virusa molekularnim metodama.

Kontrola virusnih bolesti voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31093 – Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda pobolјšanim i novim tehnologijama (2011‒2014) – učesnik.
 2. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2014) – učesnik.
 3. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – učesnik.
 4. BTN–341004B – Nacionalni program za biotehnologiju i agroindustriju: Geografski zaštićene voćne rakije i specijalne voćne rakije (Zadatak: Karakterizacija virusa šarke i ispitivanje uticaja PPV na kvalitet šljive kao sirovine za proizvodnju rakije) (2005−2008) – učesnik.
 5. BTN.45.0.0717.B Nacionalni program za biotehnologiju i agroindustriju: Proizvodnja zdravog sadnog materijala voćaka i vinove loze (2002−2005) – rukovodilac projekta.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 1. Stvaranje uslova za uspostavlјanje bezbedne zone slobodne od virusa šarke za proizvodnju sadnog materijala koštičavih voćaka na teritoriji katastarske opštine Lazarevac (2007−2008) – rukovodilac projekta.
 2. Uspostavlјanje i verifikacija standardne operativne procedure za dijagnostičke laboratorije za virus šarke šlјive (Plum pox virus-PPV) (2007−2008) – rukovodilac projekta.
 3. Iznalaženje genetičke otpornosti prema infektivnim patogenima, virusima i gljivama, u populaciji vinogradske breskve balkanskog poluostrva (2005−2006) – učesnik.
 4. Istraživanja u cilju očuvanja genetičkog potencijala vinove loze u Srbiji − Pčinjski okrug, zasnovana na nalazištima autohtonih i introdukovanih sorti u starim istorijskim vinogradima (2006. i 2008) – učesnik.
 5. Uvođenje certifikacije u proizvodnju sadnog materijala voćaka (dobijanje osnovnog štoka i zasnivanje matičnjaka sorti i podloga voćnih vrsta) (2004−2006) – učesnik.
 6. Fauna Auchenorrhyncha (Hemiptera) i njihova uloga u epidemiologiji širenja fitoplazmi u vinogradima Srbije (2005) – učesnik.
Međunarodni projekti
 1. Risk assessment of the emergence and further spreading of new Plum pox virus recombinants (Sharka disease) - Bilateralni projekat sa Republikom Francuskom (2012‒2013) – učesnik.
 2. The development of an integrated pest, disease and natural hazard management system in agricultural crops. IPA/2010/27, EXCHANGE 3 (2010‒2011) – učesnik.
 3. Sharka Containment (SHARCO). FP7 program, Cooperation, Food, Agriculture, Fisheries, and Biotehnology, collaborative project, by invitation FP7-KBBE-2007-1: Containment of sharka virus in view of EU-expansion (2008–2012) – rukovodilac istraživanja u Srbiji.
 4. Evaluation of the epidemic risks due to emerging Plum pox virus variants in Europe. ECONET multilateral collaboration project, grant 10159PL (2005–2006) – učesnik.

Specijalizacije


INRA-UMR BGPI, Montpellier, Francе, studijski boravak (2005, 2006 i 2013).

Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences (HAAS), Harbin, Kina, sa učešćem na: International Economic and Trade Fair and Exhibition of Scientific and Technological Achievements−2010, studijski boravak (2010).

Valašske Meziriči, Republika Češka, studijski boravak (2010).

University of Georgia, Atlanta, i Cornell University, Itaka, SAD, studijski boravak (2008).

Institute of Genetic Engineering-IGE, Kostinbrod, Bugarska, studijski boravak (1998).

National Germplasm Resources Laboratory, USDA, ARS Beltsville, SAD, kraća specijalizacija po temi: Nove dijagnostičke metode virusa i njima sličnih patogena voćaka (1997).

Plant Protection Institute, Budapest, Mađarska, studijski boravak (1986).

John Innes Institute, Norwich, Velika Britanija, tromesečna specijalizacija po temi: Moderne laboratorijske metode u biljnoj virusologiji (1983).

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Član Društva za zaštitu bilja Srbije, od 1985. godine.

Član Glavnog odbora Društva za zaštitu bilja Srbije, u periodu 2005–2007. godine i sada od 2012. godine.

Član ICVF (International Council for the Study of Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops), od 2009. godine.

Član Scientific Committee of the International Council for the Study of Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops [ICVF], od osnivanja 2009. do 2017. godine.

Član Naučnog voćarskog društva Srbije, od 2005. godine.

Ostale aktivnosti


Rukovodilac Odeljenja za zaštitu voćaka, u periodu 01. mart‒14. maj 2015. godine.

Direktor Instituta za voćarstvo, u periodu 16. april 2009‒28. februar 2015. godine.

Rukovodilac Odeljenja za zaštitu voćaka, u periodu 2003‒2009. godina.

Član Pregovaračke grupe 12, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS ‒ Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, dve podgrupe: Podgrupe 7: Zdravlje bilja i štetni organizmi i Podgrupe 8: Seme, sadni materijal i registracija sorti, od 2014. godine.

Član Predsedništva i Skupštine „Zajednice instituta Srbije“, Beograd, od 2012. godine.

Član Skupštine „DOO Naučno tehnološki park Čačak“, Čačak, od 2011. godine.

Član Stručnog saveta za zaštitu zdravlja bilja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, od 2011. godine.

Član redakcionog odbora naučnog časopisa „Voćarstvo“, od 2008. godine.

Član redakcionog odbora naučnog časopisa „Pesticidi i fitomedicina“, od 2007. godine.

Član Naučnog veća Instituta za voćarstvo, Čačak, od 2007. godine.

Član Stručne radne grupe za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, rasadničarstvo i sertifikaciju sadnog materijala Ministarstva poljoprivrede, šumarstv i vodoprivrede RS, 2012. godine.

Predsednik Skupštine „DOO Naučno tehnološkog parka Čačak“, Čačak, u periodu 2011−2012. godina.

Učesnik WG2 radne grupe COST akcije 863 pod nazivom: Euroberry research: From Genomics to Sustainable Production, Quality and Health, u periodu 2005−2009. godina.

Član Upravnog odbora Instituta za voćarstvo u Čačku, u periodu 2007−2009. godina.

Predsednik Naučnog veća Instituta za voćarstvo u Čačku, u periodu 2007−2009. godina.

Član komisija za odbranu 6 doktorskih disertacija: jedne na Biološkom fakultetu i pet na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu: 2003, 2007, 2008, 2009, 2010. i 2013. godine.

Bila je član International Society for Horticultural Science (ISHS), u periodu 2003−2008. godina.

Član komisija za odbranu 2 magistarska rada na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2005. i 2008. godine.

Član većeg broja komisija za sprovođenje postupka i podnošenje izveštaja o načnom radu kandidata za izbor u istraživačka i naučna zvanja (zaključno sa 2014. godinom 20 komisija), kao i komisija za ocenu prijava doktorskih disertacija, ocenu disertacija i njihovu odbranu (ukupno 8 zaključno sa 2014).

Bila je član Organizing Committee međunarodnog naučnog skupa VII Congress on Plant Protection „Integrated Plant Protection Knowledge ‒ Based Step Towards Sustainable Agriculture, Forestry and Landscape Architecture“, organizatora: Plant Protection Society of Serbia, East Paleartic Regional Section i West Paleartic Regional Section, International Organization for Biological and Integrated Control (IOBC), Zlatibor, Srbija, održanog u periodu 24–28. novembar 2014. godine.

Bila je član Naučnog odbora XIV simpozijuma o zaštiti bilja, Zlatibor, održanog u periodu 26–30. novembar 2012. godine.

Kopredsedavala radom usmene sekcije „I-Fruit trees: viruses, viroids and phytoplasmas“ na 22ND International Conference on Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, Rome, Italija, održane u periodu 3–8. jun 2012. godine.

Bila je član Organizacionog odbora IV simpozijuma sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije, Kladovo, održanog u periodu 2–6. oktobar 2011. godine.

Bila je član Organizing Committee X International Rubus and Ribes Symposium-a, Zlatibor, Srbija, održanog u periodu 22–26. jun 2011. godine.

Bila je predsednik Organizacionog odbora II simpozijuma o šljivi Srbije sa međunarodnim učešćem, Čačak, Srbija, održanog u periodu 24–26. avgust 2011. godine.

Bila je član Scientific Committee of the Second Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti, Rumunija, održanog u periodu 5−7. septembar 2011. godine.

Kopredsedavala radom usmene sekcije: Certification and Virus Elimination, na XXI International Conference on Virus and Other Graft Transmissible Disease of Fruit Crops, Neustadt, Nemačka, održane u periodu 5−10. jul 2009. godine.

Bila je član Scientific Comeetee XXI International Conference on Virus and other Graft Transmissible Disease of Fruit Crops; Neustadt, Nemačka, održane u periodu 5−10. jul 2009. godine.

Bila je predsednik Programskog odbora VI kongresa o zaštiti bilja sa međunarodnim simpozijumom o biološkoj kontroli invazivnih organizama, Zlatibor, Srbija, održanog u periodu 23−27. novembar 2009. godine.

Bila je član Organizacionog odbora I simpozijuma o šljivi Srbije sa međunarodnim učešćem, Čačak, Srbija, održanog u periodu 28−31 avgust 2006. godine.

Rukovodila izradom jedne doktorske disertacije u periodu 2008−2012. godina.

Rukovodila izradom jednog magistarskog rada u periodu 2005−2008. godina.

Recenzirala međunarodne i nacionalne naučne projekte, brojne naučne radove za međunarodne naučne časopise: Journal of Plant Pathology i European Journal of Plant Pathology, naučne radove za nacionalne naučne časopise i naučne skupove, u periodu 2008−2014. godina.

Angažovana za izvođenje nastave na specijalističkim studijama na Agronomskom fakultetu u Čačku, na predmetu: Fitosanitarna kontrola i zakonska regulativa u zaštiti bilja, u periodu 2005−2006. godina.

Izabrane reference
 1. Paunović S.A., Jevremović D. (2020): High proportion of mixed virus infections in raspberry plantations in Serbia. Pesticides &. Phytomedicine (Belgrade), 35(1), 27-37. DOI. https://doi.org/10.2298/PIF2001027.
 2. Ogašanović D., Paunović S.A. Miletić R. (2020): Novostvorena sorta šljive (Prunus domestica L.) pod nazivom Lana. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, br 320-04-00839/2011-11 od 21. 01. 2020. godine.
 3. Paunović S. A., Jevremović D. (2020): The first detection of raspberry leaf mottle virus in Serbia. Journal of Plant Pathology, https://doi.org/10.1007/s42161-020-00507-4.
 4. Picard C, Afonso T, Benko-Beloglavec A, Karadjova O, Matthews-Berry S, Paunovic SA, Pietsch M, Reed P, van der Gaag DJ & Ward M (2018): Recommended Regulated Non-Quarantine Pests (RNQPs), associated thresholds and risk management measures in the European and Mediterranean region. EPPO Bulletin 48, 3: 552-568.
 5. Vasić, T., Jevremović, D., Krnjaja, V., Leposavić, A., Anđelković, S., Živković, S., Paunović, S. (2017): Short communication: Morphological description and molecular detection of Pestalotiopsis sp. on hazelnut in Serbia. Spanish Journal of Agricultural Research, 15(3), p. e10SC02.
 6. Marić S., Radičević S., Lukuć M., Cerović R., Paunović S. A. (2017): Determination of S-Genotype in Apple and Sweet Cherry Cultivars Released at Fruit Research Institute, Čačak. Genetika, 49, 1: 127-138.
 7. Jevremović, D., Paunović, S. A., Petrović-Obradović, O. (2016): Flight dynamics and species composition of aphids landing on plum and apricot leaves in the orchards in Western Serbia. Phytoparasitica, 44, 501-511.
 8. Glišić I., Karaklajić-Stajić Ž., Paunović S.A., Lukić M. (2016): Plum cultivars Zlatka and Pozna Plava (Prunus domestica L.) bred at the Fruit Research Institute in Čačak. Horticultural Science 43 (1): 10-16.
 9. Jevremović, D., Leposavić, A., Paunović, S. (2016): Incidence of viruses in highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) in Serbia. Pesticidi i fitomedicina, 31(1-2), 45-50.
 10. Jevremović D, Leposavić A, Paunović AS. (2016): Raspberry leaf blotch virus – a common raspberry pathogen in Serbia. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 19: 147-156.
 11. Jevremovic D., Leposavic A., Paunovic S. (2015): First report of Blueberry mosaic-associated virus in highbush blueberry in Serbia. Journal of Plant Pathology, 97, 3: 541.
 12. Jevremović D., Paunović S. (2014): Plum pox virus strains - Diversity and geographical distribution in Serbia. Pesticidi i fitomedicina, 29, 2: 97−107.
 13. Jevremovic D., Leposavic A., Paunovic S. (2014): First Report of Blueberry Red Ringspot Virus in Highbush Blueberry in Serbia. Journal of Plant Pathology, 96 (2): 432.
 14. Ogašanović D., Paunović S., Milenković S. (2012): Nova sorta šljive Prunus domestica L. cv NADA. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS, br. 320-04-00581/2007-08/1 od 12. 03. 2012. godine.
 15. Paunovic S., Pasquini G., Barba M. (2011): Chapter 18. Apple mosaic virus in Stone Fruits. In: Hadidi, A., Barba, M., Candress, T., Jelkmann, W. (Eds.), Virus and Virus-Like Diseases of Pome and Stone Fruits. The American Phytopathological Society Press, St. Paul, MN, USA, 429.
 16. Jelkmann W., Paunovic S. (2011): Chapter 8. Apple stem pitting virus. In: Hadidi, A., Barba, M., Candress, T., Jelkmann, W. (Eds.), Virus and Virus-Like Diseases of Pome and Stone Fruits. The American Phytopathological Society Press, St. Paul, MN, USA, 429.
 17. Dallot S., Glasa M., Jevremovic D., Kamenova I., Paunovic S., G. Labonne (2011): Mediterranean and Central-eastern European Countries Host Viruses of two Different Clades of Plum pox viruse Strain M. Archives of Virology 156: 539-542.
 18. Gadiou S., Kundu J. K., Paunovic S., Garcia-Diez P., Komorowska B., Gopodaryk A., Handa A., Massart S., Birisik N., Takur P. D. Polischuk V. (2010): Genetic Diversity of Flexivirises infecting Pome Fruit Trees. Journal of Plant Pathology 92 (3), 685-691.
 19. Mathioudakis M.M., Maliogka V.I., Dovas C.I., Paunovic S., Katis N.I. (2009): Reliable RT-PCR Detection of Apple stem pitting virus in Pome Fruits and its Association with Quince Fruit Deformation Disease. Planth Pathology, 58, 2, 228-236.
 20. Paunovic S., Jevremović D. (2008): Comparative results of detection of pome fruit viruses by different methods. Proceedings of XX International Symposium on Virus and Virus-Like Diseases of Temperate Fruit Crops and XI International Symposium on Small Fruit Virus Diseases, Antalya, Turkey, Acta Horticulturae, 781, 147-153.
 21. Ogašanović D., Milenković S., Paunović S., Cerović R. (2008): Nova sorta šljive Prunus domestica L. cv POZNA PLAVA. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 320-04-582/2005-06 od 3. 04. 2008. godine.
 22. Paunović S., Ružić Đ., Vujović T., Milenković S., Jevremović D. (2007): In vitro production of plum pox virus-free plums by chemotherapy with ribavirin. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 21, 4, 417-421.