OTVORENI PRISTUP PUBLIKACIJAMA

DOKTORSKE DISERTACIJE I MAGISTARSKE TEZE


 • JELENA TOMIĆ (2016): Uticaj mikrobioloških i mineralnih đubriva na biološko-proizvodne osobine sorti jagode (Fragaria ananassa Duch.). Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • ŽAKLINA KARAKLAJIĆ-STAJIĆ (2016): Uticaj polutunelskog sistema gajenja na biološko-proizvodne osobine i promene u kvalitetu ploda sorte kupine Čačanska bestrna (Rubus subg. Rubus Watson). Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • MILENA ĐORĐEVIĆ (2016): Citoembriološki aspekti oplođenja sorte šljive „Pozna plava“ (Prunus domestica L.). Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • SVETLANA M. PAUNOVIĆ (2015): Uticaj načina održavanja zemlјišta na biološke i proizvodne osobine sorti crne ribizle (Ribes nigrum L.). Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • IVANA GLIŠIĆ (2015): Biološko-pomološke osobine perspektivnih genotipova šlјive (Prunus domestica L.) stvorenih u Institutu za voćarstvo u Čačku). Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • MIRA MILINKOVIĆ (2014): Biopotencijal komposta i produkata komposta. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • BRANKO POPOVIĆ (2014): Uticaj stepena zrelosti plodova sorti šlјive na hemijski sastav i senzorne karakteristike prepečenice. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • ALEKSANDAR LEPOSAVIĆ (2014): Pomološke osobine novointrodukovanih sorti visokožbunaste borovnice (Vaccinium corymbosum L.). Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet.
 • NEBOJŠA MILOŠEVIĆ (2013): Stepen oplođenja i biološke osobine novih sorti šlјive (Prunus domestica L.). Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • SANJA RADIČEVIĆ (2013): Biologija oplođenja i pomološke osobine novointrodukovanih sorti trešnje (Prunus avium L.). Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • DARKO JEVREMOVIĆ (2013): Rasprostranjenost PPV-D i PPV-Rec sojeva virusa šarke šljive (Plum pox virus) u Srbiji i dinamika njihovog širenja u zasadu šljive. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • MILAN LUKIĆ (2012): Uticaj oprašivača na biološke osobine i kvalitet ploda jabuke (Malus domestica Borkh.). Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • OLGA MITROVIĆ (2012): Kinetika sušenja i kvalitet sušenih plodova najznačajnijih sorata šlјiva u Srbiji. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • Tatjana Vujović (2010): Genetička stabilnost genotipova nekih predstavnika rodova Prunus, Pyrus i Rubus razmnoženih u in vitro uslovima. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • Svetlana M. Paunović (2010): Stratifikovanje i dinamika rasta kalemova oraha. Magistarska teza. Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku.
 • Žaklina Karaklajić-Stajić (2010): Uticaj supstrata i folijarnih đubriva na vegetativni rast i mineralni sastav lista maline (Rubus idaeus L.). Magistarska teza. Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku.
 • Aleksandar Leposavić (2009): Biološke i pomološko-tehnološke osobine nekih sorti i selekcija crvene maline (Rubus idaeus L.). Magistarska teza. Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku.
 • Ivana Glišić (2009): Biološko-pomološke i tehnološke osobine nekih sorti prave breskve (Prunus persica /L./ Batsch). Magistarska teza. Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku.
 • Slađana Marić (2009): Polimorfizam i mapiranje gena uključenih u sintezu i percepciju etilena kod jabuke (Malus domestica Borkh.). Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet.
 • Milena Đorđević (2008): Biologija oplodnje sorte šljive Čačanska lepotica (Prunus domestica L.). Magistarska teza. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • Mira Milinković (2008): Uticaj azota na produktivnost i kvalitet mrkve. Magistarska teza. Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku.
 • Darko Jevremović (2008): Molekularna karakterizacija i genetička struktura izolata virusa šarke šljive (Plum pox virus) u Srbiji. Magistarska teza. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • Marijana Pešaković (2007): Mikrobiološka aktivnost i produktivnost aluvijuma pod zasadom šlјive. Doktorska disertacija. Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku.
 • Branko Popović (2007): Tehnološka svojstva šljiva i karakteristike šljivovica sorte Čačanska rodna i njenih roditelja. Magistarska teza. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • Sanja Radičević (2006): Biološke i pomološko-tehnološke osobine novijih sorti trešnje. Magistarska teza. Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku.
 • Milan Lukić (2006): Biološko-pomološke osobine perspektivnih selekcija jabuke. Magistarska teza. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • Svetlana A. Paunović (1996): Etiologija deformacija plodova dunje cv. Leskovačka. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.
 • Svetlana A. Paunović (1992): Proučavanje nekih izolata virusa hlorotične lisne pegavosti jabuke. Magistarska teza. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet.